Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: "BiH - suverena zemlja ili međunarodni protektorat?"

Centar za lobiranje I 17.04.2021 I

U hotelu "Bosna" - Banjaluka, u trajanju od 10:00 do 13:00 časova, održana je naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom: "Bosna i Hercegovina-suverena zemlja ili međunarodni protektorat?".

Na konferenciji je prezentirano devet naučno-stručnih radova. Jedan rad prezentovan je putem video veze.

Zbog trenutne situacije sa Kovidom 19 konferencija je održana uz poštovanje neophodnih epidemioloških mjera.

Program konferencije

Moderator:

 Dr Gojko Pavlović, Udruženje "Centar za lobiranje"

Dobrodošlica organizatora:

- G. Zoran Đerić, predsjednik Udruženja "Centar za lobiranje"

Popis izlagača i tema:

 Prof. dr Mile Dmičić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

"BiH-njen suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodni subjektivitet-normativno i pravno"

 - G. Zlatko M. Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH i član Venecijanske komisije Savjeta Evrope

"Odnos Ustava Bosne i Hercegovine i mišljenje Venecijanske komisije u odnosu na status federalizma u Bosni i Hercegovini"

- Prof. dr Ljubinko Mitrović, redovni profesor, Fakultet pravnih nauka, Univerzitet APEIRON Banjaluka, Ombudsman za ljudska prava                                              BiH

"O suverenitetu uopšte-postoje li suverene zemlje?"

- Dr Duško Dimitrijević, naučni savjetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

"Teritorije pod međunarodnom upravom-Bosna i Hercegovina, slučaj sui generis"

  Napomena:  Obraćanje putem video veze

- Prof. dr, Borislav Petrović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

"Bosna i Hercegovina na putu ka suverenoj državi"

- Prof. dr Miloš Šolaja, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

"Suverenost Bosne i Hercegovine u kontruktivističkoj perspektivi"

- Doc. dr Radomir Nešković, gostujući profesor, Univerzitet u Banjojluci, Fakultet političkih nauka

"Problem suverenosti u aspektima građanskog i nacionalnog u Bosni i Hercegovini"

- Mr sci. Igor Davidović, Centar za primjenjene evropske studije, Beograd

"Suverenost de facto ili suverenost via facti"

- Mr Slobodan Nagradić, sociolog, Banjaluka

"BiH-ni suverena država ni protektorat"